Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Μείωση Μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ


Σας διαβιβάζω για ενημέρωση ανακοίνωση του Μ.Τ.Ν. και θέτω τα ακόλουθα ερωτήματα :

1. Ποιος, με ποια διαδικασία και με ποια αξιολογικά κριτήρια έγινε η επιλογή του Αντιναυάρχου (ε.α.) Μ. Κανάρη Π.Ν. ως Προέδρου του Μ.Τ.Ν.

2. Ποιες οι ειδικές γνώσεις του, περί τα οικονομικά και ποίο στοιχείο των ειδικών γνώσεων του, περί την Διοίκηση του συγκεκριμένου Ταμείου, συνέτεινε στην επιλογή του, ως Προέδρου.
3. Ποιο είναι το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης που λαμβάνει από το Ταμείο, για τις υπηρεσίες που προσφέρει ;;
4. Σε ποίες Νομικές ή Διοικητικές ενέργειες προέβει η Διοίκηση του Ταμείου, για την εξασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων πριν ή μετά τις συνέπειες του P.S.I.

Με την επιφύλαξη άσκησης στο μέλλον κάθε Νομίμου Δικαιώματος κατά της Συγκεκριμένης Απαράδεκτης Απόφασης, παρακαλώ για τον συντονισμό δράσεων και την εθελοντική προσφορά βοήθειας.
Υποναύαρχος (ε.α.) Ν. Νικολιάς Λ.Σ.  . 

ΑΡΧΙΖΕΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος 1 - Αθήνα             
22 Αυγούστου 2012                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  
ΘΕΜΑ: Μείωση Μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ


Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι:

α.  Το ΔΣ/ΜΤΝ κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2012, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Α΄ Τετραμήνου 2012, παραμένει για ένα ακόμη έτος αρνητική, αποφάσισε την μείωση κατά 25% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ από 01-07-2012 με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 69,52?).

          

           β. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΚΟΕΜΝ κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2012, απεφάσισε όπως από το Γ΄ Τετράμηνο  2012 η τιμή μεριδίου διαμορφωθεί στα 2,10? κοινή για ΠΝ και ΛΣ έναντι των 3,214? για το ΠΝ και 3,004? για το ΛΣ (ποσοστό μείωσης 35% και 30% αντίστοιχα), με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 31,00?).

      Οι παραπάνω αποφάσεις στηρίχθηκαν στην αναγκαιότητα εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματοροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων, ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στο Ταμείο από το PSI και της συνεχούς συρρίκνωσης των εσόδων του, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.
 
 Αντιναύαρχος ε.α. Μ. Κανάρης Π.Ν.

Πρόεδρος ΔΣ / ΜΤΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: