Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΣΟΚ σημαίνει.......

Π άντα
Α ναλαμβάναμε
Σ υστημικές
Ο ικονομικές
Κ αταστροφές
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas

Δεν υπάρχουν σχόλια: